Statuten

Statuten van bridgeclub “Wilg & Donk”

Welkom

In de statuten kan je volgende items terugvinden:

 • Benaming en zetel
 • Doelstelling
 • Lidmaatschap
 • Bestuursorganen: algemene vergadering en bestuur

1. Benaming en zetel:

1.01  De bridgeclub draagt de naam “Bridgeclub Wilg & Donk”, feitelijke vereniging, afgekort “W&D”.
1.02  De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
1.03  De zetel is gevestigd in Augustijnslei, 205 te 2930 Brasschaat.
1.04  Vaste activiteiten: Zie hiervoor het huishoudelijk reglement

2. Doelstelling:

2.01  Het instrueren en begeleiden van nieuwe leden naar aanleiding van kennismaking met het bridgespel.
2.02  Al het nodige te doen om beoefening van het bridgespel voor haar leden te vergemakkelijken en te bewerkstelligen.
2.03  De vorming van teams in functie van deelname aan competities en/of tornooien.
2.04  Het organiseren van allerhande activiteiten die bijdragen tot het sociaal- en bridgegebeuren, op verschillende locaties.
2.05  Promotie van de bridgesport op alle niveaus bewerkstelligen.

3. Lidmaatschap:

3.01  Om lid te worden dient het lid een jaarlijks lidgeld te betalen. Het jaarlijkse lidgeld wordt door het bestuur vastgelegd.
3.02  Het lidgeld is betaalbaar vanaf de eerste dag na de jaarlijkse algemene vergadering.
3.03  Nieuwe leden kunnen steeds op ieder moment van het kalenderjaar toetreden.
3.04  De toetreding houdt de aanvaarding in van de statuten en van het huishoudelijk reglement.
3.05  De leden verliezen hun lidmaatschap door ontslag, uitsluiting, overlijden of niet betalen van het lidgeld.
Deze omstandigheden geven geen recht op gehele of gedeeltelijke teruggave van het lidgeld.
3.06  Leden kunnen uitgesloten worden bij beslissing van het bestuur. Hiervoor is geen schriftelijke motivering vereist.
3.07  De motivering tot uitsluiting kan gestoeld zijn op hiernavolgende aspecten:
Het niet naleven van het huishoudelijk reglement en/of wangedrag.
3.08  De vereniging “Wilg & Donk” noch haar bestuurders kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, die zich zouden voordoen tijdens door haar georganiseerde activiteiten.
3.09  De leden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en hebben geen recht op aandeel in de behaalde winsten.

4. De algemene vergadering:

4.01  De algemene vergadering komt samen op een vrijdag van de maanden mei of juni.
4.02  Elk lid heeft één stem. Ieder lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, mits een schriftelijke volmacht.
4.03  De voorzitter, of één van zijn vervangende bestuursleden, leidt de vergadering.
4.04  De algemene vergadering beslist met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn vervangend bestuurslid doorslaggevend.
4.05  Het verslag van de algemene vergadering wordt opgemaakt door de secretaris en verschijnt op de webstek van de club. Hierna hebben leden 14 dagen de tijd om opmerkingen te formuleren, waarna het verslag wordt goedgekeurd door het bestuur.
4.06  Bevoegdheden van de algemene vergadering:

 • Goedkeuring en wijziging van de statuten.
 • De vergadering neemt kennis van het verslag van de secretaris betreffende de werking en een verslag van de penningmeester aangaande de inkomsten en uitgaven van het voorbije jaar.
 • De algemene vergadering stelt één toezichthouder, geen deel uitmakend van het bestuur, aan om de boekhouding te onderzoeken en zijn bevindingen over maken aan de algemene vergadering.
 • Ontbinding van de vereniging en bepaling van de bestemming van het vermogen.
 • Verkiezing van nieuwe bestuursleden (zij moeten lid zijn van “W&D”) voor een periode van twee jaar.
  Om de twee jaar is de helft van de bestuursleden uittredend en eventueel herverkiesbaar.

4.07  Een buitengewone algemene vergadering kan worden samengeroepen op initiatief van het bestuur of wanneer één derde van de leden hierom verzoeken.

5. Het bestuur:

5.01  Het bestuur beslist over de toebedeling van de bestuursfuncties.
5.02  Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een ondervoorzitter, een penningmeester en bestuursleden.
5.03  Het bestuur kan ten allen tijde een nieuwe bestuurder aantrekken mits bij de volgende algemene vergadering dit mandaat ter goedkeuring voor te leggen.
5.04  Ieder lid kan zich kandidaat stellen als bestuurslid mits dit 14 dagen voor de algemene vergadering te melden aan de secretaris.
5.05  Het bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen en dit geldt voor alle leden van de club.
5.06  Bevoegdheden van het bestuur:

  • Toebedeling van de bestuursfuncties
  • Beheer van patrimonium, rekeningen en boekhouding.
  • Opstellen van begroting
  • Dagelijks functioneren van de club.
  • Organiseren van cursussen voor beginners en gevorderden.
  • Organiseren van tornooien en festiviteiten.
  • Is verantwoordelijk voor transparantie van het gevoerde beleid en beleidsbeslissingen worden gecommuniceerd via sociale media.
  • Beheer van de website.
  • Beheer en aanschaf van materiaal.

Statuten 7/09/2019


Top