Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement van Bridge Club “WILG & DONK”

A. HET BESTUUR

1. SAMENSTELLING
1.01 Het Bestuur bestaat uit minimum 3 en ten hoogste 10 leden, die allen lid zijn van de club. Indien het lidmaatschap van de club vervalt, dan vervalt ook meteen het mandaat van Bestuurder.
Als het aantal Bestuurders daalt beneden de 3 dan moet meteen een Buitengewone Algemene Vergadering worden samengeroepen voor een verkiezing.
1.02 Op de eerste bestuursvergadering na de verkiezing door de Algemene Vergadering verdeelt het Bestuur de verantwoordelijke functies onder zijn leden. De functies welke in ieder geval binnen het bestuur moeten worden ingevuld zijn:
– Voorzitter: hij/zij leidt de vergaderingen van het Bestuur en de Algemene Vergadering.
– Ondervoorzitter: hij/zij vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
– Secretaris.
– Penningmeester.
– Wedstrijdleider: hij/zij leidt alle tornooien die de club organiseert. Bij zijn/haarafwezigheid stelt hij/zij een vervanger aan.
– Webmaster (beheerder van onze webstek).
Dubbele functies binnen het bestuur zijn mogelijk.

2. TAKEN VAN HET BESTUUR
2.01 Roept jaarlijks, tijdens de maand juni , een Algemene Vergadering samen conform de bepalingen van de statuten.
2.02 Draagt zorg voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap van de VBL en meldt alle leden en spelende leden aan als lid bij de VBL.
2.03 Draagt zorg voor het correcte beheer van masterpoints, conform de voorschriften van de VBL.
2.04 Informeert de leden van alle activiteiten van de VBL en het district Antwerpen. Zorgt voor de inschrijving van de clubleden in de kampioenschappen van deze instanties.
2.05 Beheert als een goede huisvader het geldelijke en materiële patrimonium van de club.
2.06 Organiseert en leidt de wekelijkse clubtornooien, kampioenschappen, bijzondere tornooien, feestelijkheden en uitstappen.
2.07 Draagt zorg voor het voeren van publiciteit, het organiseren van lessen voor beginners en ledenwerving.
2.08 Beheert jaarlijks, conform de bepalingen van artikel C.4 hierna de samenstelling van de viertallen voor de competitie.
2.09 Draagt er zorg voor dat de internationale spelregels en de landelijke reglementen toegepast en gerespecteerd worden. In dit kader beslist het Bestuur welke categorieën van biedsystemen toegelaten zijn in de verschillende tornooien.

3. BEVOEGDHEDEN
3.01 Afgezien van de bevoegdheden die door de statuten toegekend worden aan de Algemene Vergadering, is het Bestuur bevoegd om alle maatregelen te nemen, uitgaven en aankopen te doen om de goede werking van de club te verzekeren.
3.02 Het Bestuur mag reglementen uitvaardigen of bestaande reglementen wijzigen met uitzondering van de statuten, met inbegrip van het Huishoudelijk Reglement, in zoverre deze reglementen conform zijn met statuten.
3.03 Voor de goedkeuring van, en wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement volstaat een eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde Bestuurders.
3.04 Het Bestuur stelt de inleggelden vast van de door de club georganiseerde tornooien en bepaalt de bestemming ervan.
3.05 In het kader van een bridge ethische basishouding kan het Bestuur , in afwachting van de volgende Algemene Vergadering, een lid voorlopig schorsen, d.i. de toegang weigeren tot de organisaties van de club, of een spelend lid uitsluiten. Onder bridge ethische basishouding wordt verstaan: dat de clubleden, met respect voor de bridgepartner en de tegenstander, de bridgereglementering met de nodige flexibiliteit toepassen en naleven.
3.06 Voor het dagelijkse beheer en lopende verrichtingen volstaat de handtekening van de secretaris.
3.07 Voor het beschikken over kas- en banksaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
3.08 Bij problemen binnen de vereniging kan de blokkering van de kas- en banksaldi worden gevraagd door 3 bestuurders gezamenlijk.
3.09 Het bestuur kan één of meerdere bestuursleden aanduiden die, naast de penningmeester, kunnen beschikken over de kas- en banksaldi.

4. VERGADERINGEN
4.01 Het Bestuur vergadert bij oproeping van de Voorzitter. Als de helft van de bestuurders het vragen moet er een vergadering gehouden worden.
4.02 Voorzitter en secretaris stellen de dagorde samen. Elk punt dat voorgedragen wordt door een bestuurder vóór aanvang van de vergadering, moet op de dagorde geplaatst worden. De bestuurders worden door de secretaris per brief of per email opgeroepen.
4.03 Het bestuur kan geldig vergaderen als meer dan de helft der bestuurdersaanwezig is. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behalve bij schorsing van een lid (Art. A. 3.05), waar een 2/3de meerderheid voor nodig is.
4.04 Bij staken van stemming is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.
4.05 Van elke Bestuursvergadering wordt een verslag opgemaakt, dat goedgekeurd wordt tijdens de volgende vergadering van het Bestuur.

B. ALGEMENE VERGADERING

1. DAG, UUR EN LOKAAL
1.01 Het Bestuur stelt dag, uur en lokaal vast volgens de bepalingen van de statuten.
1.02 Indien 1/3de van de leden een Buitengewone Algemene Vergadering vragen, dan stelt het Bestuur deze vast binnen de maand na de aanvraag.

2. OPROEPING EN DAGORDE
2.01 De oproeping met dagorde wordt, minstens 14 dagen voor de Algemene Vergadering, door het Bestuur gepubliceerd op de webstek van de club en/of uitgehangen in het clublokaal.
2.02 De dagorde van de jaarlijkse Algemene Vergadering omvat minstens:
– aanstellen van een verslaggever die het proces-verbaal moet opstellen,
– aanstellen van een stemopnemer die geen lid is van het Bestuur,
– telling van aanwezigen en volmachten,
– verslag van de rekeningtoezichter,
– goedkeuring van de boekhouding en rekeningen van het voorbije maatschappelijk jaar. De gedetailleerde balans wordt opgesteld door de penningmeester,
– goedkeuring van het budget voor het lopende maatschappelijk jaar. Een gedetailleerd budget wordt opgesteld door het Bestuur,
– Verkiezing van bestuurders,
– Vaststellen van het lidgeld voor het lopende maatschappelijk jaar,
– Aanstellen van een rekeningtoezichter voor het nazicht der rekeningen van het lopende jaar. Hij brengt verslag uit op de volgende Algemene Vergadering,
2.03 De dagorde van een Buitengewone Algemene Vergadering die bijeengeroepen wordt op verzoek van 1/3de der leden, omvat alle punten die door deze leden worden voorgesteld in hun verzoek.

3. STEMRECHT EN VOLMACHTEN
3.01 Iedereen die op 30 juni lid is van de club heeft stemrecht tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering.
3.02 Een afwezig lid kan zich bij middel van een geschreven volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid. Een lid kan niet meer dan één volmacht dragen van een ander lid en heeft in dat geval twee stemmen.
3.03 De geschreven volmachten moeten aan de voorzitter of de secretaris overhandigd worden vóór aanvang van de vergadering.

4. STEMMING
4.01 De stemmen worden opgenomen en geteld door de stemmenopnemer die hiervan meteen verslag uitbrengt aan de vergadering.
4.02 De stemming gebeurt bij handopheffing.
4.03 Er wordt een geheime stemming gehouden als er gestemd wordt over de uitsluiting van een lid of als de meerderheid der aanwezige leden een geheime stemming wenst. Deze wordt gehouden bij middel van stembriefjes die de stemmenopnemer ter beschikking stelt.

5. MANDAAT VAN EEN BESTUURDER
5.01 Het mandaat van een bestuurder gaat in onmiddellijk na het sluiten van de Algemene Vergadering.
5.02 De bestuurders zijn om de 3 jaar ontslagnemend en terug verkiesbaar.
5.03 Het mandaat blijft geldig tot de Algemene Vergadering waar de betrokken Bestuurder ontslagnemend is, of wanneer hij zelf ontslag neemt, overlijdt of wanneer zijn lidmaatschap ophoudt.
5.04 Een bestuurder die ontslag neemt of overlijdt, kan vervangen worden door een lid van de Algemene Vergadering, op basis van een eenvoudige meerderheid van het bestuur. Het nieuwe bestuurslid zal de volgende Algemene vergadering herverkiesbaar gesteld worden.

C. OVERIGE REGLEMENTEN

1. BOEKJAAR
1.01 Het boekjaar loopt van 1 juli tot 30 juni van het volgende jaar.
1.02 Op het einde van het boekjaar worden door het Bestuur de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten.

2. LIDGELD
2.01 Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot 30 juni van het volgende jaar.
2.02 De lidgelden worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering en omvatten alle bijdragen aan hogere besturen, waaronder het lidgeld van de Vlaamse Bridge Liga.
2.03 De lidgelden worden door de penningmeester geïnd vóór 1 september.
Een lid dat, na twee schriftelijke herinneringen, zijn lidgeld niet betaalt vóór 15 september wordt automatisch als ontslagnemend aanzien.
2.04 De betaling van het lidgeld kan uitsluitend worden verricht via een storting op de bankrekening van de club. Betalingen in speciën worden niet aanvaard.

3. TRANFERS
3.01 De leden van de club die competitiegerechtigd zijn, zijn onderworpen aan de transfer reglementen van de Vlaamse Bridge Liga.

4. SAMENSTELLING VAN DE VIERTALLEN
4.01 In de loop van de maand april verstuurt het Bestuur een brief aan alle spelende leden. Die brief omvat een lijst van alle viertallen van de club die in de vorige competitie aantraden en de afdeling waarin ze speelden, met de naam van de kapitein en de titularissen.
4.02 De brief bevat het verzoek om vóór 1 juni alle wijzigingen of inschrijvingen van nieuwe viertallen, met opsomming van kapitein en titularissen, te melden aan de secretaris.
4.03 In geval van betwisting of onenigheid beslist in eerste instantie de kapitein van het vorige seizoen en in tweede instantie het Bestuur.

5. DIVERSE REGLEMENTEN
5.01 De clubtornooien vinden plaats op twee locaties. Dinsdag avond wordt er gespeeld te Schoten in het “Gemeentelijk Ontspanningslokaal Schijnparklaan” en vrijdagavond gaat de bridge drive door in de stedelijke ontspanningszaal van Ekeren Donk.
5.02 Prijzen worden éénmaal per jaar uitgereikt tijdens de Algemene. Het prijzengeld zal gestort worden op de respectievelijke bankrekeningen van de betrokken spelers.
5.03 Het gebruik van GSM’s tijdens de wedstrijden is verboden.
5.04 Roken is verboden: voor, tijdens en na het tornooi in de zalen van de beide locaties.

HET BESTUUR: 10/11/2019


Top